<kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

       <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

           <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

               <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

                   <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

                       <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

                           <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

                               <kbd id='zMCsiXX9ka4R32W'></kbd><address id='zMCsiXX9ka4R32W'><style id='zMCsiXX9ka4R32W'></style></address><button id='zMCsiXX9ka4R32W'></button>

                                 上海欧特达科学研究服务股份有限公司
                                 环亚国际真人手机版_外高桥:中信建投证券股份有限公司关于上海保税区开拓股份有限公司改观部门召募资金投资项目标核查意见
                                 发布日期:2018-03-10  作者:环亚国际真人手机版 阅读:8120

                                 外高桥:中信建投证券股份有限公司关于上海保税区开拓股份有限公司改观部门召募资金投资项目标核查意见 通告日期 2015-08-14                           中信建投证券股份有限公司

                                                    关于上外洋高桥保税区开拓股份有限公司

                                                     改观部门召募资金投资项目标核查意见

                                       按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司证券刊行打点步伐》、
                                  《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海
                                  证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》及《上海证券买卖营业所股
                                  票上市法则》等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,作为上外洋高桥保税区开
                                  发股份有限公司(以下简称“外高桥”、“公司”)非果真刊行 A 股股票的一连督
                                  导保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对外高桥本
                                  次改观部门召募资金投资项目标事项举办了盛大核查,核查环境详细如下:

                                       一、非果真刊行股票召募资金概述

                                       按照中国证监会证监容许[2014]292 号文许诺,公司于 2014 年 3 月 19 日获
                                  准向特定投资者非果真发售人民币平凡股股票(A 股)124,568,181 股,每股面
                                  值为人民币 1.00 元,每股刊行价值为人民币 22.00 元,召募资金总额为人民币
                                  2,740,499,982.00 元,扣除保荐及承销用度 40,500,000.00 元后,已由主承销商中
                                  信建投证券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日汇入公司召募资金禁锢账户。另扣
                                  除状师费、审计费等与刊行权益性证券直接相干的新增外部用度 3,032,568.18 元
                                  后,现实召募资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。上述召募资金到位环境已
                                  经本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并出具了本分业字[2014]8575
                                  号验资陈诉。

                                       按照公司《非果真刊行股票预案(修订稿)》披露的召募资金用途,所募资
                                  金将投向以下项目:

                                                                                     项目建树     拟投入
                                                                                                             实验
                                 项目总称    范例               详细项目名称           投资额     召募资金
                                                                                                             主体
                                                                                     (万元)     (万元)
                                 中国(上   跨国公 外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈    33,832.00   17,350.15 外联发
                                 海)自由贸
                                            司地域 新成长卡尔蔡司项目(98#)           5,436.10    5,348.95 新成长
                                 易试验区
                                 一期建树   总部平 新成长 101#客栈项目                 9,800.00    9,800.00 新成长
                                                                                                 项目建树     拟投入
                                                                                                                          实验
                                 项目总称       范例                详细项目名称                   投资额     召募资金
                                                                                                                          主体
                                                                                                 (万元)     (万元)
                                 项目            台    新成长 102#客栈项目                         1,300.00    1,300.00 新成长
                                                   外高桥物流园区二期 5-5 地块客栈及帮助
                                            亚太分 用房项目                                       15,476.00   15,401.00 外联发

                                            拨中心
                                                   新成长 73#客栈项目                              4,160.00    4,160.00 新成长
                                            平台
                                                   新成长斯凯孚客栈项目                            9,968.60    2,370.63 新成长

                                                       F18 地块小区厂房建树项目(82#)            15,776.00   15,776.00 三联发
                                                       外高桥物流园区二期 3-2 地块客栈通用仓
                                                                                                  10,570.00   10,570.00 三联发
                                                       库项目
                                                       外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#客栈         27,000.00   25,019.00 外联发

                                                       外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈            16,364.00   16,364.00 外联发
                                            专业物
                                            流平台 外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#客栈             11,317.00    1,854.00 外联发

                                                       新成长 201#客栈项目                          625.00       611.32 新成长

                                                       新成长国药项目一期客栈                      4,230.00    1,059.57 新成长

                                                       新成长永裕客栈二期项目(83#)               3,514.75    1,133.88 新成长

                                                       新成长 87#客栈项目                          4,200.00    4,200.00 新成长
                                                       外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建
                                                                                                  15,750.00   15,750.00 三联发
                                                       设项目
                                                       外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用出产研发
                                                                                                   6,800.00    6,488.00 三联发
                                            高端现 楼
                                            代处事 3#地块 7#通用客栈(公估行二期)                 2,700.00      734.00 三联发
                                            业平台
                                                   新成长新兴楼重建项目                           14,400.00   14,400.00 新成长

                                                       新成长 B2 地块处事中心项目(88#)           1,568.70    1,568.70 新成长

                                                       新成长西区绿地打点中心项目                   600.00       600.00 新成长

                                                       上外洋高桥国际机床中心(一期)项目          9,524.00    4,600.44 新成长

                                                       上外洋高桥国际机床中心(二期)项目         17,050.00   17,050.00 新成长

                                                       佰泰外高桥中心一期项目                      3,861.21    3,052.12 新成长
                                            成果性
                                                       保时捷外高桥中心项目(一期)                7,403.93    4,641.01 新成长
                                            商业平
                                                       保时捷外高桥中心项目(三期)                4,250.00    3,484.25 新成长
                                                 台
                                                       新成长沃尔沃项目                            1,500.00    1,500.00 新成长

                                                       新成长一汽公共研发楼及车间建树项目          2,053.00    2,053.00 新成长

                                                       新成长 103#客栈项目                         1,760.00    1,760.00 新成长

                                                                   小计                          262,790.29 210,000.00

                                 增补活动资金                                                                 60,000.00   公司
                                                                                                 项目建树    拟投入
                                                                                                                           实验
                                 项目总称    范例                    详细项目名称                  投资额    召募资金
                                                                                                                           主体
                                                                                                 (万元)    (万元)
                                                              合计                                           270,000.00

                                 注:项目名称以最终立项名为准。


                                      按照公司《2013 非果真刊行股票预案(修订稿)》,假设相干募投项目出租
                                 的限期为 10 年,按照公道的租金或售价程度测算,中国(上海)自由商业试验
                                 区一期建树项目(共 30 个子项目)内部收益率为 10.10%,静态投资接纳期 7.58
                                 年,项目经济效益精采。

                                      二、拟改观召募资金投资项目环境

                                      (一)拟改观的召募资金投资项目原打算投资环境

                                      公司本次拟对新成长 103#客栈项目、新成长西区绿地打点项目、新成长 102#
                                 客栈项目、新成长 87#客栈项目、F18 地块小区厂房建树项目(82#)、外高桥物
                                 流园区二期 5-3 地块客栈、外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈、外高桥物流园区
                                 二期 3-2 地块通用客栈项目、外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目
                                 共 9 个子项目举办改观。

                                      1、改观项目涉及的召募资金投资金额及其占召募资金总额的比譬喻下:

                                                                                    项目建树     原打算拟投入
                                                                                                                  占召募资金
                                               拟改观项目名称                        投资额       召募资金
                                                                                                                   总额比例
                                                                                    (万元)      (万元)

                                             新成长 103#客栈项目                      1,760.00        1,760.00             0.64%

                                         新成长西区绿地打点中心项目                    600.00           600.00             0.22%

                                             新成长 102#客栈项目                      1,300.00        1,300.00             0.47%

                                             新成长 87#客栈项目                       4,200.00        4,200.00             1.53%

                                      F18 地块小区厂房建树项目(82#)                15,776.00       15,776.00             5.76%

                                       外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈               33,832.00       17,350.15             6.33%

                                       外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈               16,364.00       16,364.00             5.97%

                                   外高桥物流园区二期 3-2 地块通用客栈项目           10,570.00       10,570.00             3.86%

                                 外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目        15,750.00       15,750.00             5.75%

                                                    合   计                         100,152.00       83,670.15            30.53%
                                            2、改观项目标原根基环境

                                          按照公司《2013 年度非果真刊行股票预案(修订稿)》,涉及到需改观的募
                                     投项目标根基环境如下:

                                                                                                                                投资
                                                                                  构筑        估量
                                                                                                        估量竣      内部收      接纳         策划
                                               拟改观项目名称                     面积        开工
                                                                                                        工日期       益率       期(静       方法
                                                                                (平米)      日期
                                                                                                                                    态)                                             新成长 103#客栈项目                 8,000.00   2014/12     2015/12     12.95%          6.44     出租

                                         新成长西区绿地打点中心项目              1,290.00   2013/12     2014/12      9.24%          8.11     出租

                                             新成长 102#客栈项目                 3,200.00     2014/8    2015/12     11.52%          7.00     出租

                                             新成长 87#客栈项目                 14,000.00   2014/10     2015/12      7.97%          8.89     出租

                                      F18 地块小区厂房建树项目(82#)           40,453.22     2014/7    2015/12     20.29%          1.00     出售

                                       外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈          96,665.16     2014/7     2016/6      6.84%          9.71     出租

                                       外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈          46,755.12     2014/7    2015/12      6.84%          9.71     出租

                                   外高桥物流园区二期 3-2 地块通用客栈项目      30,200.00     2014/7     2015/7      6.95%          9.62     出租

                                 外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目   45,000.00     2014/7     2016/7     13.20%          6.35     出租


                                          3、改观项目标现实投资环境

                                          截至 2015 年 6 月 30 日,本次需改观的募投项目标现实投入召募资金环境如
                                     下表所示:

                                                                                 项目建树      原打算拟投        截至 2015.6.30
                                                                                                                                           投资
                                               拟改观项目名称                     投资额       入召募资金           投资额
                                                                                                                                           进度
                                                                                 (万元)       (万元)           (万元)

                                             新成长 103#客栈项目                   1,760.00          1,760.00                3.02          0.17%

                                         新成长西区绿地打点中心项目                  600.00            600.00                0.00          0.00%

                                             新成长 102#客栈项目                   1,300.00          1,300.00                3.90          0.30%

                                              新成长 87#客栈项目                   4,200.00          4,200.00                3.02          0.07%

                                       F18 地块小区厂房建树项目(82#)            15,776.00       15,776.00                  0.00          0.00%

                                       外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈            33,832.00       17,350.15                  4.90          0.03%

                                       外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈            16,364.00       16,364.00                  5.60          0.03%
                                   外高桥物流园区二期 3-2 地块通用客栈项目       10,570.00   10,570.00   100.66   0.95%

                                 外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目    15,750.00   15,750.00     4.00   0.03%

                                                  合     计                     100,152.00   83,670.15   125.10   0.15%


                                          三、改观后的新募投项目环境及改观的缘故起因

                                          本次召募资金项目改观共涉及 9 个项目,个中 2 个项目(新成长 103#客栈
                                     项目、新成长西区绿地打点项目)打消,为顺应营业成长的需求,上述 2 个召募
                                     资金投资项目标响应召募资金(合计 2,356.98 万元)投入到新成长 102#客栈项
                                     目中;其他 7 个项目改观为策划方法、实验进度及建树投资额的改观调解,不涉
                                     及项目实验主体和实验所在的改观。

                                          (一)改观详细缘故起因

                                          1、新成长 103#客栈项目:因原拟入驻的客户基于计谋调解的缘故起因暂不入驻,
                                     故公司打算推迟本项目标现实建树事变。经董事会盛大决定,,现拟将该项目由募
                                     投项目改观为非募投项目。

                                          2、新成长西区绿地打点中心项目:该项目原本系外高桥高端汽车贩卖处事
                                     财富园落户项目标配套项目,今朝因地区财富和成果定位的调解,该地区正在着
                                     手建筑性观念筹划调解和细化,故公司拟打消该项目建树。

                                          3、新成长 102#客栈项目:跟着自贸区成果的不绝深化,客户看好中国庞大
                                     的需求市场,拟在该项目上新增成果中心,并打算将其企业总部迁入该项目。因
                                     此,客户增进了该项目标制作局限,并向新成长公司提出租赁全装修房的商务要
                                     求。跟着上述商务前提的改变,本项目标构筑面积从 3,200 平方米改观为 6,353 平
                                     方米,项目标建树投资额从 1,300 万元改观为约 7,462.6 万元,估量开工时刻从
                                     2014 年 8 月改观为 2016 年 6 月,估量完工时刻从 2015 年 12 月改观为 2017 年
                                     12 月交房。策划方法稳固(仍为出租)。假设出租限期为 10 年,按照今朝的租
                                     金程度测算,估量内部收益率将从 11.52%改观为 7.60%,静态投资接纳期将由 7
                                     年改观为 10.18 年。

                                          4、新成长 87#客栈项目:本项目客户拟整合新的营业注入该项目、并晋升
                                     自动化仓储的成果要求。鉴于以上环境,公司进一步优化了计划及施工方案,项
                                 目标构筑面积拟从 14,000 平方米改观为约 22,000 平方米,项目标建树投资额从
                                 4,200 万元改观为约 9,020 万元,估量开工时刻拟从 2014 年 10 月改观为 2016 年
                                 6 月,估量完工时刻拟从 2015 年 12 月改观为 2017 年 9 月,策划方法稳固(仍
                                 为出租)。假设出租限期为 10 年,按照今朝的租金程度测算,估量内部收益率将
                                 从 7.97%改观为 8.11%,静态投资接纳期将由 8.89 年改观为 8.79 年。

                                     5、F18 地块小区厂房建树项目(82#):因为自贸区挂牌创立后物业价值的
                                 晋升,致使原客户打消该项目标定制购置。今朝,公司已将该项目租赁给药明康
                                 德用作研发及总部大楼。鉴于以上环境,本项目标构筑面积从 40,453.22 平方米
                                 改观为约 72,000 平方米,项目标建树投资额拟从 15,776 万元改观为约 23,490 万
                                 元,估量开工时刻拟从 2014 年 7 月改观为 2015 年 11 月,估量完工时刻拟从 2015
                                 年 12 月改观为 2017 年 12 月。同时,因策划方法由出售变为出租,导致项目回
                                 收期变长。假设出租期为 10 年,按照公道的租金程度测算,估量内部收益率将
                                 从 20.29%改观为 8.25%,静态投资接纳期将由 1 年改观为 8.28 年。

                                     6、外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈:因原客户面对计谋调解和转型,故
                                 公司抉择按照客户转型响应地推迟本项目建树事变。今朝估量开工时刻拟从
                                 2014 年 7 月改观为 2015 年 11 月,估量完工时刻拟从 2015 年 12 月改观为 2017
                                 年 12 月。假设出租限期为 10 年,按照今朝的租金程度测算,估量内部收益率将
                                 从 6.84%改观为 7.97%,静态投资接纳期将由 9.71 年改观为 8.2 年。

                                     7、外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈:因自贸区财富政策调解,公司拟提
                                 高该项目标招商定位,经研究,拟推迟本项目建树事变。今朝估量开工时刻拟从
                                 2014 年 7 月改观为 2016 年 3 月,估量完工时刻拟从 2015 年 7 月改观为 2017 年
                                 6 月。假设出租限期仍为 10 年,按照今朝的租金程度测算,估量内部收益率将
                                 从 6.84%改观为 7.30%,静态投资接纳期将由 9.71 年改观为 8.92 年。

                                     8、外高桥物流园区二期 3-2 地块通用客栈项目:因项目客户对项目计划方
                                 案提出修改意见,致使公司响应地推迟本项目建树事变。今朝估量开工时刻拟从
                                 2014 年 7 月改观为 2016 年 1 月,估量完工时刻拟从 2015 年 7 月改观为 2016 年
                                 12 月。假设出租限期仍为 10 年,按照今朝的租金程度测算,估量内部收益率将
                                 从 6.95%改观为 8.07%,静态投资接纳期将由 9.62 年改观为 8.15 年。
                                     9、外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目:因项目客户对项目设
                                 计方案提出修改意见,致使公司响应地修改项目建树方案、推迟项目建树事变。
                                 估量本项目标构筑面积拟从 45,000 平方米改观为约 48,761 平方米,项目标建树
                                 投资额从 15,750 万元改观为约 19,500 万元,策划方法稳固仍为出租;开工时刻
                                 估量从 2014 年 7 月改观为 2015 年 11 月,估量完工时刻拟从 2016 年 7 月改观为
                                 2016 年 12 月。假设出租限期为 10 年,按照今朝今朝的租金程度测算,估量内
                                 部收益率将从 13.2%改观为 13.71%,静态投资接纳期将由 6.35 年改观为 5.5 年。

                                     (二)新募投项目可行性说明

                                     本次召募资金项目改观共涉及 9 个项目,个中 2 个项目(新成长 103#客栈
                                 项目、新成长西区绿地打点项目)打消;为顺应营业成长的需求,上述 2 个召募
                                 资金投资项目标响应召募资金(计 2356.98 万元)投入到新成长 102#客栈项目中;
                                 其他 7 个项目首要涉及策划方法、实验进度及建树投资额的改观调解,不涉及项
                                 目实验主体和实验所在的改观。各项目建树配景、项目实验面对的风险及应对措
                                 施、市场需求等仍与公司《2013 年度非果真刊行召募资金投资项目可行性研究
                                 陈诉》披露的相干内容根基同等。因为有的项目因客户提出计划改观等需求改变
                                 了建树投资额,以是相干项目标投资总额略有增进,个中拟投入的召募资金金额
                                 与原有打算根基保持同等,超出部门由公司自行筹措资金办理。

                                     (三)项目改观前后根基环境比较

                                     1、项目建树投资额和拟投入召募资金改观比较

                                     公司本次改观 9 个召募资金投资项目,其建树投资合计金额由改观前的
                                 100,152 万元改观为 120,238.60 万元,打算投入召募资金合计金额稳固,仍为
                                 83,670.15 万元。详细如下表:

                                                                      原项目建    改观后项目    原打算投入    改观后拟投
                                         拟改观项目名称               设投资额    建树投资额     召募资金     入召募资金
                                                                      (万元)     (万元)      (万元)      (万元)

                                       新成长 103#客栈项目             1,760.00           —       1,760.00       3.02 注 2

                                    新成长西区绿地打点中心项目           600.00           —        600.00             —

                                       新成长 102#客栈项目             1,300.00      7,462.60      1,300.00      3,656.98
                                               新成长 87#客栈项目                    4,200.00          9,020.00      4,200.00         4,200.00

                                        F18 地块小区厂房建树项目(82#)             15,776.00       23,490.00       15,776.00        15,776.00

                                         外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈            33,832.00       33,832.00       17,350.15        17,350.15

                                         外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈            16,364.00       16,364.00       16,364.00        16,364.00

                                  外高桥物流园区二期 3-2 地块客栈通用客栈项目       10,570.00       10,570.00       10,570.00        10,570.00

                                  外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树项目      15,750.00       19,500.00       15,750.00        15,750.00

                                                      合计                       100,152.00        120,238.60       83,670.15        83,670.15

                                       注 2:3.02 万为制止 2015.6.30 已经投入新成长 103#客栈项目标召募资金数目。

                                            2、建树环境改观比较

                                            公司本次改观 9 个召募资金投资项目,其构筑面积由改观前的 285,563.50
                                       平方米改观为 355,968.14 万元,相干项目标估量开工日期、完工日期改观比较情
                                       况详细如下表:

                                                                            原构筑       改观后建       原估量    改观后    原估量     改观后
                                             拟改观项目名称                  面积         筑面积        开工日    估量开    完工日     估量竣
                                                                           (平米)      (平米)          期     工日期        期     工日期

                                          新成长 103#客栈项目                8,000.00              -    2014/12     -       2015/12       -

                                       新成长西区绿地打点中心项目            1,290.00              -    2013/12     -       2014/12       -

                                          新成长 102#客栈项目                3,200.00     6,353.00      2014/8    2016/6    2015/12    2017/12

                                           新成长 87#客栈项目               14,000.00    22,000.00      2014/10   2016/6    2015/12     2017/9

                                    F18 地块小区厂房建树项目(82#)         40,453.22     72000.00      2014/7    2015/11   2015/12    2017/12

                                     外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈        96,665.16     85015.74      2014/7    2016/3    2016/6     2017/12

                                     外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈        46,755.12     91638.40      2014/7    2016/3    2015/12     2017/6
                                 外高桥物流园区二期 3-2 地块客栈通用客栈
                                                                            30,200.00     30200.00      2014/7    2016/1    2015/7     2016/12
                                                  项目
                                  外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房
                                                                            45,000.00     48761.00      2014/7    2015/11   2016/7     2016/12
                                                建树项目
                                                  合计                      285563.50    355968.14         -        -           -         -


                                            3、可行性说明功效改观比较

                                            按照公司《2013 年度非果真刊行股票预案(修订稿)》投资效益披露环境,
                                       按照召募资金投资项目公道的租金或售价程度测算,假定出租期为 10 年,中国
                                     (上海)自由商业试验区一期建树项目内部收益率为 10.10%,静态投资接纳期
                                     7.58 年,项目经济效益精采。

                                          本次召募资金投资项目改观首要是适应自贸区成果成长和培养客户的必要,
                                     因为部门项目标策划方法由贩卖改为租赁,导致内部收益率略有降落、静态接纳
                                     期变长。按照今朝的租金或售价程度测算,假定出租期为 10 年,2013 年非果真
                                     刊行股票召募资金投资的中国(上海)自由商业试验区一期建树项目内部收益率
                                     由 10.10%变为 9.97%,静态投资接纳期由 7.58 年变为 7.74 年,变革较小,项目
                                     经济效益总体精采;同时,镌汰优质物业出售,恒久收益将获得进步。

                                          改观后的募投项目可行性研究功效详细环境如下:

                                                                                   改观                                   改观后
                                                                            原经                   改观后      静态投
                                                                                   后经   原内部                          静态投     说
                                             拟改观项目名称                 营方                   内部收      资接纳
                                                                                   营方   收益率                          资接纳     明
                                                                             式                     益率       期(年)
                                                                                    式                                    期(年)

                                           新成长 103#客栈项目              出租   出租   12.95%           -     6.44          -

                                       新成长西区绿地打点中心项目           出租   出租    9.24%           -     8.11          -

                                           新成长 102#客栈项目              出租   出租   11.52%     7.6%        7.00      10.18

                                           新成长 87#客栈项目               出租   出租    7.97%    8.11%        8.89       8.79

                                                                                                                                     注
                                     F18 地块小区厂房建树项目(82#)        出售   出租   20.29%    8.25%        1.00       8.28
                                                                                                                                     3
                                     外高桥物流园区二期 5-3 地块客栈        出租   出租    6.84%    7.97%        9.71         8.2

                                     外高桥物流园区二期 4-3 地块客栈        出租   出租    6.84%    7.30%        9.71       8.92
                                 外高桥物流园区二期 3-2 地块客栈通用客栈
                                                                            出租   出租    6.95%    8.07%        9.62       8.15
                                                  项目
                                 外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建树
                                                                            出租   出租   13.20%   13.71%        6.35         5.5
                                                  项目

                                     注 3:“F18 地块小区厂房建树项目(82#)”因将策划方法由出售调解为出租,以是导致静态
                                     接纳期变长,但项目出租总收益高于项目出售。

                                          四、本次改观召募资金投资项目推行的措施

                                          (一)独立董事事前承认

                                          在提交董事会审议之前,公司事前向独立董事提交了本次改观部门召募资金
                                     投资项目标相干资料,独立董事举办了事前检察,赞成将本次买卖营业事项提交第八
                                 届董事会第十二次集会会议审议。

                                     (二)董事会审议通过

                                     本次改观部门召募资金投资项目事项已经公司第八届董事会第十二次集会会议
                                 审议通过。

                                     (三)独立董事颁发独立意见

                                     经第八届董事会第十二次集会会议审议,公司独立董事赞成上述改观部门召募资
                                 金投资项目事项事项,并颁发了如下独立意见:

                                     1、改观部门召募资金投资项目切合自贸区成果成长和市场环境,未侵害公
                                 司宽大股东出格是中小股东的好处。

                                     2、审议措施正当。公司改观部门召募资金投资项目标决定措施切合《公司
                                 法令》、《公司章程》的有关划定,不违背相干的法令礼貌。

                                     (四)监事会颁发赞成意见

                                     监事会以为,公司改观部门召募资金投资项目标议案经独立董事事前确认,
                                 且已经公司第八届董事会第十二次集会会议审议赞成,并将提交公司股东大会予以审
                                 议。相干措施正当合规,独立董事对该事项做出了客观、独立的判定意见,未发
                                 现有侵害上市公司及中小股东好处的环境。

                                     (五)本次改观部门召募资金投资项目事项尚需提交公司 2015 年第一次临
                                 时股东大会审议。

                                     五、保荐机构核查意见

                                     经核查,中信建投以为:

                                     外高桥本次改观部门召募资金投资项目事项已经公司董事会审议通过,监事
                                 会、独立董事颁发了明晰赞成意见,推行了须要的决定措施,尚需股东大会审议
                                 核准。切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市
                                 公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点
                                 步伐(2013 年修订)》等法令、礼貌及类型性文件的要求和《公司章程》的划定;
                                     外高桥本次改观部门召募资金投资项目事项,是其按照募投项目详细实验情
                                 况及市场情形、公司现实策划环境及营业成长必要作出的抉择,不会对募投项目
                                 的实验以及公司的正常策划发生倒霉影响,切合公司的久远成长筹划,不存在损
                                 害公司和中小股东好处的气象。

                                     外高桥本次改观部门召募资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

                                     中信建投对外高桥本次改观部门召募资金投资项目事项无贰言。

                                     (以下无正文)
                                 (本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上外洋高桥保税区开拓股份
                                 有限公司改观部门召募资金投资项目标核查意见》之签定页)
                                     保荐代表人署名:

                                                         冷   鲲                王广学
                                                                              中信建投证券股份有限公司

                                                                                         年   月    日

                                 上一篇:国枫状师事宜所
                                 下一篇:美罗药业转让上海美罗医药有限公司股权